Regulamin sklepu

Właścicielem Sklepu Internetowego Folstop jest: FOLSTOP Export-Import, Janusz Rymkiewicz  58-306 Wałbrzych, ul Stacyjna 14, REGON: 890050388, NIP: 886-008-05-05, zwany w dalszej części „Sprzedawcą”.

I. Postanowienia ogólne

1. Zamówienia realizowane są na terenie Polski i poza jej granicami.

2. Ceny w Sklepie Internetowym wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (ceny brutto).

3. Zamówienia można składać poprzez witrynę internetową www.folstop.com.

4. Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez klienta.

5. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do dokonania na bieżąco zmian w cenach towarów znajdujących się w ofercie oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży, uprzedzając o tym fakcie w odpowiednim czasie na odpowiednich stronach internetowych.

6. Momentem zawarcia umowy kupna-sprzedaży jest potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji przez obsługę sklepu (poprzez wiadomość e-mailową).

7. W momencie złożenia zamówienia przez klienta drogą internetową oraz przyjęcia zamówienia do realizacji przez sklep zostaje wygenerowany numer zamówienia. Klient o tym fakcie zostaje powiadomiony poprzez wiadomość mailową. W momencie realizacji zamówienia klient jest informowany również poprzez wiadomość mailową.

II. Warunki dokonywania zakupów

1. Zamówienia na produkty można składać za pośrednictwem strony WWW znajdującej się pod adresem internetowym www.folstop.com.

2. Utworzenie konta jest warunkiem koniecznym do złożenia zamówienia w systemie Sklepu On-line. Niezbędne jest podanie Nazwiska i Imienia, adresu e-mail, na który przesłane zostanie potwierdzenie przyjęcia i realizacji zamówienia, a także podanie w formularzu adresowym danych teleadresowych.

3. Podmiot lub osoba która prawidłowo utworzyła konto, wypełniła formularz adresowy i złożyła zamówienie jest Zamawiającym w rozumieniu niniejszego Regulaminu.

4. Przyjęcie przez Sklep Internetowy każdego złożonego zamówienia jest potwierdzane drogą e-mailową przez obsługę Sklepu Internetowego.

5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo nieprzyjęcia do realizacji błędnie lub częściowo wypełnionych formularzy zamówienia, których wady uniemożliwiają wykonanie zamówienia na rzecz Zamawiającego.

6. Zamówienia można składać przez całą dobę we wszystkie dni roku. Zamówienia złożone w niedziele i święta rozpatrywane będą w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.

Dni wolne od pracy (niedziele i święta) określane są na podstawie Ustawy 18 stycznia 1951 roku o dniach wolnych od pracy.

7. W przypadku braku danego Produktu w magazynie Sprzedawcy, Zamawiający jest informowany o tym fakcie i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji danego zamówienia lub jego anulowaniu. Zamawiający może nie wyrazić zgody na wydłużenie czasu realizacji zamówienia lub może całkowicie zrezygnować z zamówienia bądź też zrezygnować tylko z pozycji, która wydłuża czas realizacji zamówienia.

8. Zamawiający może dokonać rezygnacji z zamówienia do momentu wysyłki towaru. O wysyłce towaru Zamawiający zostanie poinformowany drogą elektroniczną. Rezygnacji ze złożonego zamówienia można dokonać kontaktując się z Działem Obsługi Klienta telefonicznie pod nr +48 (74) 840 18 33 bądź mailowo folstop.sklep@gmail.com. E-mail należy zatytułować: „Rezygnacja z zamówienia nr …….”. Rezygnacja z zamówienia będzie skuteczna, jeżeli dotrze do sklepu przed wysyłką zamówionego towaru. Zmiany mogą dotyczyć rezygnacji z całości zamówienia. Jeżeli zapłata za Produkt została dokonana z góry, to zwrot należności nastąpi w ciągu 7 dni roboczych na konto Zamawiającego.

9. W przypadku zakupu towaru, na który do systemu informatycznego wprowadzona zastała błędna cena, przez obsługę sklepu bądź przez błąd serwera, Zamawiający zostanie niezwłocznie poinformowany o tym fakcie. W takim wypadku Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy lub kontynuować realizację tego zamówienia. W powyższych przypadkach, Zamawiający zobowiązany jest w terminie 3 dni liczonych od daty otrzymania informacji od Sprzedawcy, złożyć drogą mailową oświadczenie o kontynuowaniu tego zamówienia lub oświadczenie o anulowaniu tego zamówienia, czyli odstąpieniu od umowy sprzedaży.
Powyższy zapis nie skraca konsumentom terminu określonego w art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2005 r. Nr 122, poz. 1021 z późn. zm.), dalej Ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów.

10. W przypadku nie otrzymania przez Sprzedawcę od Zamawiającego oświadczenia, o którym mowa w pkt. 9 powyżej, w tym terminie, Sprzedawca uznawać będzie że Zamawiający akceptuje warunki na jakich przystąpił do transakcji, a tym samym kontynuowana będzie realizacja tego zamówienia na rzecz Zamawiającego.

11. Ceny zamieszczone przy oferowanym produkcie nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki.

12. Całkowita cena Produktu z wyszczególnioną informacją na temat kosztów przesyłki uwidoczniona zostanie na Podsumowaniu Zamówienia.

13. Do każdej przesyłki dołączony jest dowód zakupu faktura VAT albo paragon fiskalny.

14. Zamawiający, aby otrzymać wraz z dostarczonym towarem fakturę VAT, zobowiązany jest do podania wszelkich danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT. Podanie przez Zamawiającego w Formularzu Zamówienia danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT, uważane będzie za zgodę Zamawiającego do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.

III. Czas i forma realizacji zamówień

1. Towary zamówione w Sklepie Internetowym wysyłane są za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej, w zależności od decyzji Zamawiającego.

2. Sklep Internetowy podaje czas wysłania zamówienia, jako termin – który jest podany w dniach, zgodnie z Kodeksem Cywilnym. Jest to czas liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji, przez przekazanie zamówienia do wysłania przez firmę kurierską lub Pocztę Polską do dnia wydania rzeczy Zamawiającemu. Zamówienie zostanie dostarczone pod wskazany w formularzu zamówienia adres w terminie do 7 dni – za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej.
Sklep Internetowy dołoży wszelkich starań, aby zamówiony towar został doręczony niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia.
Celem uniknięcia sporów, Sprzedający informuje, że w przypadku wyboru przez Zamawiającego sposobu dokonania płatności w formie przedpłaty, czas wysłania zamówienia (do 7 dni), liczy się od dnia wpływu przedpłaty na rachunek bankowy Sprzedającego.

3. Wszelkie dodatkowe regulacje dotyczące wysyłki towaru za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej, określone zostały w regulaminie firmy kurierskiej oraz Poczty Polskiej.

IV. Sposób dokonywania płatności

Opłatę za złożone zamówienie można uiścić:

a) kurierowi przy odbiorze przesyłki (tzw. pobranie), b) dokonując przedpłaty (płatność przelewem) na rachunek bankowy podany drogą elektroniczną po złożeniu zamówienia.

V. Koszty dostawy

Dostawa jest realizowana jedynie na terenie Polski i jest realizowana przez firmę kurierską bądź Pocztę Polską.

VI. Zwroty (Odstąpienie od umowy kupna-sprzedaży)

1. Zamawiający konsument ma prawo, zgodnie z art. 7 Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, odstąpić od umowy kupna-sprzedaży, bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni od dnia otrzymania produktu. Koszty zwrotu pokrywa klient. Zwracany produkt prosimy odesłać na adres, który będzie widniał na paragonie albo fakturze VAT przesłanej klientowi razem z towarem, gdyż przyspieszy to rozliczenie transakcji, z dopiskiem "ZWROT – sklep internetowy".

2. Zwrot, o którym mowa powyżej, dopuszczalny jest tylko w przypadku towaru nie używanego (nie noszącego jakichkolwiek śladów używania – w stanie niezmienionym). Zwrot może być dokonany w oryginalnym opakowaniu, jeżeli towar występował w opakowaniu. W innym wypadku towar powinien być należycie zabezpieczony.

3. Pieniądze otrzymane przez Sprzedawcę za Produkt zostaną niezwłocznie zwrócone Zamawiającemu przelewem na wskazany w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy numer rachunku bankowego (ewentualnie przekazem pocztowym) od momentu otrzymania zwróconego Produktu.

4. Zwrotowi podlega jedynie kwota obejmująca cenę za towar.

5. Zwrot przez Zamawiającego przesyłki za pobraniem albo na koszt odbiorcy nie będzie przez Sprzedawcę przyjęty.

6. W przypadku nie przyjęcia zwrotu z powodu nie spełnienia wymagań z pkt 2 sekcji VI niniejszego Regulaminu, osoba zwracająca towar zostanie poinformowana na wskazany adres e-mail o odrzuceniu, a towar zostanie odesłany na jej koszt.

7. Klient może wymienić zamówiony towar. Poprzez wymianę rozumie się zwrot zakupionego przez klienta towaru na adres wskazany na paragonie albo fakturze VAT oraz złożeniu ponownego (nowego) zamówienia na żądany towar. Koszt dostarczenia do Folstopu zwróconego towaru pokrywa Klient.

VII. Warunki reklamacji

1. Podstawą przyjęcia reklamacji jest dowód zakupu towaru (paragon fiskalny albo faktura VAT) albo inny dowód zawarcia umowy kupna-sprzedaży.

2. Reklamacja zostanie rozpatrzona i odesłana w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia uszkodzonego towaru na adres:

FOLSTOP EXPORT-IMPORT JANUSZ RYMKIEWICZ
ul. Stacyjna 14
58-306 Wałbrzych

z dopiskiem "REKLAMACJA – sklep internetowy"

3. W przypadku uzasadnionej reklamacji przez Zamawiającego konsumenta, Produkt uszkodzony zostanie nieodpłatnie naprawiony albo wymieniony na nowy (zgodnie z żądaniem Zamawiającego), a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania towaru albo nadmiernych kosztów), sklep stosownie obniży cenę, zwróci Zamawiającemu równowartość ceny produktu (odstąpienie od umowy) albo zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie Produkty o odpowiednio takiej samej jakości i przeznaczeniu (zgodnie z żądaniem Zamawiającego).

4. Do Zamawiającego niebędącego konsumentem stosuje się odpowiednio przepisy o Rękojmi za wady z Kodeksu cywilnego.

5. Zawiadomienie o wadzie (reklamacja) powinno zawierać opis wady Produktu, datę wykrycia wady oraz określenie żądania co do sposobu usunięcia wady.

6. W przypadku reklamacji dotyczącej uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu, prosimy o spisanie w obecności doręczyciela stosownego protokołu szkody. Następnie prosimy o przesłanie zakupionego towaru wraz z protokołem na adres podany w punkcie 2.

7. Koszt przesyłki reklamowanego Produktu pokrywa Zamawiający. W przypadku gdy reklamacja okaże się uzasadniona, Sprzedawca zwróci uzasadnione koszty przesyłki zareklamowanego Produktu poniesione przez Zamawiającego.

VIII. Ochrona danych osobowych

1. Wypełnienie danych przy tworzeniu konta oraz wypełnianiu formularza adresowego jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Zamawiającego przez Sprzedawcę oraz podmiot uprawniony przez Sprzedawcę do zarządzania zawartością strony internetowej, której Sklep Internetowy stanowi integralną cześć, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 229, poz. 1497 z późn. zm). Dane osobowe Zamawiającego będą przetwarzane w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury i prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom nie uprawnionym. Podanie danych osobowych przez klienta jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych może uniemożliwiać świadczenie przez Sprzedającego usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Zamawiającego zakupów w Sklepie Internetowym.

2. Dane osobowe Zamawiającego chronione są przez Sprzedawcę zgodnie z przepisami wyżej powołanej Ustawy o ochronie danych osobowych, i nie będą przekazywane, odsprzedawane ani użyczane innym osobom lub instytucjom, które nie będą do tego uprawnione. Dane osobowe Zmawiającego zostaną udostępnione w celu wywiązania się z umowy sprzedaży Produktów objętych niniejszym Regulaminem.

3. Dostęp do danych osobowych posiada jedynie administrator danych, którym jest Sprzedawca.

4. Zamawiający, który wypełnił formularz zamówienia ma możliwość dostępu do dotyczących go danych osobowych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub wystąpienia o ich usunięcie z bazy danych osobowych, zawiadamiając o tym pisemnie administratora danych, czyli Sprzedawcę.

5. Zamawiający oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są danymi Zamawiającego.

IX. Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronie Sklepu Internetowego.

2. Właściciel sklepu internetowego zastrzega możliwość zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana dokonywana będzie poprzez umieszczenie nowej treści Regulaminu na stronach Sklepu Internetowego. Zmiany do obowiązującego Regulaminu lub nowa treść Regulaminu wchodzi w życie po upływie 7 dni od daty umieszczenia nowej treści Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego. Data wejścia w życie nowego regulaminu będzie jednoznacznie określona w jego treści. Zmiana regulaminu nie dotyczy klientów, którzy zakupili towar przed zmianą, chyba, że te zmiany będą korzystne dla klienta i klient wyrazi na to zgodę.

3. Regulamin oraz umowa sprzedaży na podstawie niniejszego Regulamin podlegają prawu polskiemu.

4. Wszystkie wymienione nazwy produktów lub producentów są używane wyłącznie w celach handlowych i są zastrzeżonymi Znakami Towarowymi producentów.

5. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronach Sklepu Internetowego w formie umożliwiającej utrwalenie go w systemach teleinformatycznych Zamawiającego.

 

Przedsiębiorca uzyskał subwencję finansową w ramach programu rządowego "Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla Mikro, Małych i Średnich Firm", udzieloną przez PFR SA.